Ana Sayfa Mudanya Resmi Kurumları Mudanya İlçe Nüfus Müdürlüğü

Mudanya İlçe Nüfus Müdürlüğü

557

 Mudanya İlçe Nüfus Müdürlüğü

İLETİŞİM BİLGİLERİ​
Telefon No : 0(224) 544 05 70
Faks No : 0(224) 544 05 70-17
E Posta adresi : metin.orak@icisleri.gov.tr
Web adresi : İlçe Nüfus Müdürlüğü Web Sitesi
Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. Hükümet Konağı No:2 Kat: 3 Mudanya / BURSA

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ:
Nüfus Hizmetleri:
Nüfus Hizmetleri;İçişlerine bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Nüfus Hizmetleri kişinin doğumundan ölümüne kadar geçen süre içerisinde hukuki sonuç doğuran her türlü nüfus olayları nüfus aile kütüklerine işlenmektedir. İstatistiki bilgiler tutulmakta ve bu istatistiki bilgiler devletimizin ve halkımızın hizmetine sunulmaktadır.
Bugün 81 il ve buna bağlı ilçelerde bilgi-işlem ortamında on-line olarak yürütülen bu hizmetler vatandaşlarımızın daha kısa süre içerisinde nüfus hizmetlerinden yararlanmasını sağlamaktadır.
Doğum:
Doğum olayını, baba veya anne, bunlar yoksa veya kısıtlı ise vasi, resmi vekil, yetiştirme yurtları, bakım evleri ve benzeri sorumlular, doğumla ilgili resmi belge ve raporları ile Nüfus Müdürlüklerine müracaatları ile nüfus aile kütüklerine tescil edilir.
Evlilik içinde doğan çocuklar, babalarının nüfusuna baba soyadı ile, evlilik dışında doğan çocuklar ise babanın tanıması halinde,tanıma senedi düzenlenerek baba soyadı ile baba hanesine tescili yapılır. Anne kaydı ile bağ kurulur.Evlilik dışı doğan çocuğu baba tanımıyorsa annenin bekarlık soyadı ve bildireceği baba adı ile yazılır.
Çocuğun adını baba ve anne koyar. Milli kültürümüze, ahlak kurallarına, örf ve adetlere uygun olmayan adlar konulamaz. Çocuk doğum tarihinden itibaren 1 ay içerisinde bildirilmelidir.
Türk vatandaşı olmayan çocuklar, anne veya babanın ve doğum belgesine istinaden yazılır. Fakat nüfus aile kütüklerine tescil edilemez.
Evlenme
Birbiriyle evlenen erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte başvurusu ile başlar. Erkek ve kadın bekarlık belgesi, fotoğraflı nüfus cüzdanı, kısıtlı ve küçük ise yasal temsilcisinin yazılı izin belgesi, 6’şar adet fotoğraf, sağlık raporlarını müracaat evlendirme memuruna sunmak zorundadır.

Yabancı uyruklu evlenmede bekarlık belgesinin yanı sıra kişilere ait uluslar arası doğum kayır örneği yani formül (a) daki gibi istenilmektedir.

Erkek ve kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak, hakim olağanüstü durumlarda 16 yaşını doldurmuş erkek ve kadının evlenmesine izin verebilir. Bunun için ikamet edilen Adliyeye müracaat etmelidir.

Evlenen çiftlere uluslararası aile kimliği (cüzdanı) verilir.
Türk vatandaşı olmayan erkek veya kadının evlenebilmesi için bekar olduğunu gösteren, kendi makamlarında alacağı bekarlık belgesini usulüne uygun Türkçe tercüme ettirerek yetkili makamlara onaylatması ile evlenebilir.
Boşanma
Boşanma, evlilik birliğinin Asliye Hukuk Hakimliğince verilen mahkeme kararının kesinleşmesi ile son bulur. Yabancı mahkemelerce verilen boşanma kararları, Türkiye’de Türk Mahkemelerince tenfiz veya tanıma kararı verilmesi halinde geçerlidir.
Hakim, boşanan kadının koca soyadını taşımasına izin vermiş ise, kadın önceki kaydına koca soyadı ile döner.
Yer Değiştirme
Kişi veya ailelerin nüfus kayıtlarını ikamet ettikleri yer nüfus müdürlüğündeki aile kütüklerine nakletmesidir. Şehir veya kasaba içerisinde mahalleden mahalleye yer değiştirme yapılmaz.
Merkezi sistem olduğundan dolayı kaldırılmıştır. Ancak aile birleştirilme yapılmaktadır.
Yer değiştirme isteminde bulunabilmek için; Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak, Naklini istediği yerde ikamet etmek gerekmektedir.
Kadın kocaya, küçük çocuklar babaya bağlı olarak, baba ölmüş ise anaya bağlı olarak yer değiştirme yaparlar. Vekalet ile de yer değiştirme talebinde bulunabilir.
Kayıt Düzeltmeler
Aile kütüklerine tescil edilmiş olan nüfus kaydının bir kısmının düzeltilmesi veya değiştirilmesidir.. Bu tür düzeltmeler, dayanak belgesindeki bilgilerin aile kütüklerine geçirilmesi aşamasında Nüfus Müdürlükleri tarafından, diğer düzeltme ve değiştirmeler mahkeme kararı olmadıkça değiştirilemez.
Mahkeme tarafından yapılan düzeltme ve tamamlamalar kesinleşme tarihinden itibaren 1 ay içerisinde mahkemenin bulunduğu Nüfus Müdürlüğüne gönderilir.
 Boşanmada olduğu gibi yabancı mahkemenin vermiş olduğu düzeltme veya değiştirmeler içinde Türk mahkemelerince tenfiz veya tanınması gerekmektedir.
Ölüm
Ölüm olayı, kişinin hukuken sona ermesidir.
Ölüm olayını bildirmek, hastane, sağlık kuruluşları, ceza ve tutukevleri, köylerde muhtar, vapur, tren, uçak gibi yerlerde araçların sorumlu amirleri, Askeri kıtalarda ölen subay, astsubay, askeri memur, erbaş, erler için kıta hekimleri, savaş, çatışma, ayaklanma, deprem, sel gibi doğal afet gibi toplu ölümlerde Mülki İdari Amirinin görevlendireceği memurlar tarafından Nüfus Müdürlüklerine bildirilir.
Türk vatandaşı olmayan kişilerin ölümü yetkili makamlar tarafından yine Nüfus Müdürlüklerine bildirilir. Nüfus Müdürlükleri de bu yabancı vatandaşların ölümlerini ilgili makamlara bildirirler.
Evlat Edinme
Evlat edinme, evlatlık ile evlat edinen arasında mahkeme kararıyla soy bağının kurulmasıdır.
Otuz yaşını doldurmuş kişiler, evlat edinebilir. Evlat edinen ile, evlatlık olan kişi arasında 18 yaş farkı olmalıdır. Evlat edinilen küçüğün ana ve babasının rızasının alınması şarttır. Evlat edinilen küçük, evlatlık alan eşlerin adlarını ve soyadlarını alır. Anne ve babaya ait haklar ve yükümlülükler evlat edinene geçer. Evlatlık, evlat edinenin mirasçısı olur. Evlat edinen isterse çocuğa mahkeme kararında açıklanmak üzere yeni bir ad verebilir. Ergin olan evlatlık, evlat edinilmesi sırasında dilerse evlat edinenin soyadını alır. Evlatlıkla ilgili bilgiler mahkeme kararı veya evlatlık istemedikçe hiçbir şekilde açıklanamaz.
Evlatlık olayı yine mahkeme kararı tarafından iptal edilir.
Tanıma
Tanıma, babanın nüfus memuruna, mahkemeye, notere veya konsolosluğa yazılı başvurarak resmi senette ya da vasiyetnamede çocuğun kendisinden olduğunu beyan etmesidir. Tanıma beyanında bulunan küçük veya kısıtlı ise, veli veya vasisinin de rızası alınır.
Tanıma senedinin düzenlenebilmesi için annenin kaydının mutlaka tespit edilmesi gerekir.
Tanınan çocuk annenin kaydına, annenin bekarlık soyadı ile kayıt edilir.
Baba adı olarak tanıyanın adı yazılır.
Tanıma ancak mahkeme kararı ile kaldırılabilir.
Baba ve annenin evlenmesi ve beyan etmesi durumunda çocuk, baba soyadı ile baba kaydına işlenir.
Nüfus Cüzdanları
Değerli kağıt kapsamında olan nüfus ve aile cüzdanları Başbakanlık Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce örneğine uygun olarak bastırılır.
Nüfus ve aile cüzdanları talep eden kişiler, ikamet edilen mahalle muhtarlığından nüfus cüzdanı için kayıp ve değiştirme belgesi, aile cüzdanı için ikamet belgesi her kişi için ayrı ayrı olarak alır. Fotoğraf yapıştırmak isteyen kişiler için son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraf ve nüfus cüzdanı alma talebinde bulunan belgedeki fotoğrafın aynı olması gerekir. Belgelerin düzenlenmesinde, belgeyi düzenleyen kişi sorumludur.
Cüzdan talebinde bulunan kişi ile kaydın sahibinin aynı kişi olup-olmadığı konusunda tereddüt arz eden durumlarda kimlik tespiti istenebilir.
Nüfus ve aile cüzdanlarını erkek veya kadın alır. Nüfus cüzdanını kayıp eden ve reşit olan kişinin bizzat müracaatı gerekir. Reşit olmayan kişilerin nüfus cüzdanlarını anne veya baba alır. Noter veya konsolosluk tarafından verilen vekaletnameler ile de vekalet sahipleri nüfus cüzdanı veya aile cüzdanlarını alabilirler.
Nüfus cüzdanları 15 yaşına kadar fotoğrafsız kullanılabilir.
Nüfus cüzdanı reşit olan herkes kendi alma zorunluluğu vardır.
Nüfus Kayıt Örnekleri
Nüfus aile kütüğünde kayıtlı olan ve nüfus olaylarını kapsayan nüfus kayıt örnekleri aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli olan resmi belgelerdir. Verilen kayıt örneklerinde silinti ve kazıntı yapılamaz. Nüfus kayıt örnekleri düzenleme tarihinden itibaren 6 ay için geçerlidir. Yabancı ülkelerde kullanılacak kayıt örneklerinden doğum, ölüm ve evlenme için düzenlenmiş çok dilde belgeler kullanılır.
Nüfus kayıt örneklerini isteme ve alma yetkisi, mülki idare amirleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra kuruluşları, Türkiye’nin dış temsilcilikleri, adli makamlar, askerlik şube başkanlıkları, güvenlik kuruluşları, evlendirme memurlukları, kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları veya bunların resmi vekilleri, kayıt sahiplerinin ikinci dereceye kadar olan kayın hısımları yetkilidir. Sayılanlar dışında kalan resmi daire ve kurumlar, istek nedeni açıkça belirtilmek ve yazılı olarak başvurmak suretiyle nüfus kayıt örnekleri isteyebilirler.
Üçüncü şahıslar bir kişinin nüfus kaydına ilişkin örnek veya bilgi alamazlar.
Yerleşim Yeri Adresi:
Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yer olup,kişinin beyanı
İle belirlenir. Kişinin ayna zamanda birden çok yerleşim yeri adresi olamaz.
Diğer Adres:
Yerleşim yeri dışında kalan ve geçici süre ile oturulan yazlık,kışlık, ikinci veya üçüncü konutlara ait adres bilgileri kişinin talebi halinde diğer adres olarak tutulur. Kişileri diğer adreslerini bildirme zorunlulukları yoktur.
Askerlik hizmetinin yapıldığı yer, yatılı okul, çocuk ıslah evi,yetiştirme yurdu,hastane,
Cezaevi, öğrenci yurdu, huzurevi gibi kişinin geçici olarak kaldığı adresler diğer adres olarak
kaydedilir.
Adres Bildirim Yerleri:
            Bildirimler;
a)      Nüfus Müdürlüklerine
b)      Hizmet almak üzere müracaat edilen kurumlara
c)      Dış temsilciliklere
d)      Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğüne yapılabilir.
Adres Bildirim Yükümlülüğü:
            1-Ergin kişilerin adres bildirimini şahsen yapmaları esastır.
            2-Aynı konutu paylaşan ve aralarında aile bağı olan ergin kişiler birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler.
            3-Velayet altında bulunan çocuğun yerleşim yeri adresi ana ve babasının adresidir.
Çocukların adres bildirimi ana veya babası tarafından yapılır.Ana ve babasının ortak yerleşim yeri yok ise,çocuğun yerleşim yeri velayetin bırakıldığı ana veya babanın yerleşim yeri adresidir.Bu durumda velayetin bırakıldığı kişi adres beyanında bulunmakla yükümlüdür.
            Ayrıca Muhtarlar, konut sahipleri ve apartman yöneticileri adres beyanında bulunmayanları tespit edilerek Nüfus Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler.
Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi:
            Bu belge,nüfus müdürlükleri,dış temsilciliklerimiz veya Kimlik Paylaşım Sistemine bağlanarak bu sistemdeki kayıtlardan belge üretebilen muhtarlıklarca düzenlenebilir.