Ana Sayfa Mudanya Resmi Kurumları Mudanya İlçe Müftülüğü

Mudanya İlçe Müftülüğü

496

Mudanya İlçe Müftülüğü

İLETİŞİM BİLGİLERİ​
Telefon No : 0(224) 544 12 10
Faks No : 0(224) 544 22 20
E Posta adresi :  mudanya@diyanet.gov.tr
Web adresi : İlçe Müftülüğü Web Sitesi
Adresi : Mudanya,Halitpaşa,16950 Bursa

MÜFTÜLÜKLERİN GÖREVLERİ:Madde 90- İl ve ilçe müftülüklerinin görevleri şunlardır:

a) İslâm Dininin itikat, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işlerini yürütmek,b)(Değişik: 17/04/2006 tarihli ve 27 sayılı onay) Vaaz, hutbe, konferans ve benzeri faaliyetler ile her türlü basın ve yayın vasıtalarından yararlanarak cami içinde ve dışında toplumu dini konularda aydınlatmak; müftünün de en az haftada bir defa vaaz edeceği şekilde üçer aylık vaaz ve irşat programları hazırlamak,

c) Vaaz ve hutbe konularını tespit etmek ve gerektiğinde hutbe metinleri hazırlamak,

d) Müftülük hizmetleri için ihtiyaç duyulan bina ve tesislerin yapımını sağlamak, bunları yönetmek, temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak ve denetlemek,

e) Kur-an kursları ile öğrenci yurt ve pansiyonlarının açılış, eğitim ve öğretim işlerini ve diğer işlemlerini yürütmek, bu yerleri yönetmek ve denetlemek,

f) Hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

g) İl müftülükleri için cami ve mescit gibi dini yapı alanlarına ilişkin imar planlarında ve değişikliklerinde ilgili mercilere görüş bildirmek,

h) İmar mevzuatına uygun olmak şartıyla, il, ilçe ve kasabalarda inşa edilecek camiler için izin vermek; cami yaptıracak hakiki veya hükmî şahıslara yol göstermek, yardımcı olmak ve kıble tespitini yapmak,

ı) Cami ve mescitlerin ibadete açılış beratlarını vermek ve hakikî veya hükmî şahısların mülkiyetinde bulunan bütün cami ve mescitleri yönetmek ve denetlemek,

j) Dini soruları yazılı veya sözlü olarak cevaplandırmak,

k) Ramazan ayı ile diğer dini gün ve geceler için mukabeleler ve özel programlar hazırlamak ve uygulamak,

l) İhtida edecekler için ihtida merasimi yapmak ve ihtida belgesi vermek,

m) Medenî Kanuna göre akdedilen nikâhtan sonra olmak üzere, isteyenlere evlenmenin dinî merasimini icra etmek,

n) Başkanlık yayınları ile Başkanlıkça satışı uygun görülen diğer yayınların tanıtım, dağıtım ve satışı ile ilgili işleri yürütmek ve yayın bedellerini zamanında Başkanlığa göndermek,

o) Personelin kadro, atama, nakil, sicil, emeklilik ve diğer özlük işlemlerini yürütmek,

p) Tahakkuk, tediye ve mali işlerle ilgili hizmetleri yürütmek,

r) Müftülük giriş ve çıkışlarının kontrolünü sağlamak; yangın ve sabotaja karşı tedbirler ile diğer koruyucu güvenlik tedbirlerini almak; sivil savunma ile ilgili program ve alarmları düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak,

s) Demirbaş eşya ile diğer araç ve gereçlerin bakım, onarım, koruma, kullanım ve terkini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

ş) Camilerin temizliği, bakımı, onarımı, çevre tanzimi ve teberrükat eşyası ile ilgili hizmetleri yürütmek,

t) Cami ziyaretlerinin İslâm adabına ve caminin emniyetine uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak; camilerin avlu ve müştemilatında İslami kurallara uymayan ibadetin huzurunu ihlal eden her türlü davranışı, satıcılık, dilencilik gibi cemaati rahatsız edici faaliyetleri ve görüntü, ses ve çevre kirliliğini önlemek için gerekli tedbirleri almak,

u) Camilerde toplanacak yardımlar konusunda yardım toplama mevzuatına ve Başkanlık talimatlarına göre hareket etmek,

v) Mahalli basını takip etmek ve gereğini yapmak,

y) Müftülük çalışma programının hazırlanmasını sağlamak ve uygulanmasını takip etmek; istatistikî bilgileri derlemek; görev alanı ile ilgili konularda araştırmalar yapmak,

z) Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer görevleri yapmak