Ana Sayfa Mudanya Resmi Kurumları Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

492

Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İLETİŞİM BİLGİLERİ​
Telefon No : 0(224) 544 65 80
Faks No : 0(264) 544 88 66
E Posta adresi : mudanya16@meb.gov.tr
Web adresi : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Web Sitesi
Adresi :
Ömerbey Mah. İskele Meydanı Hükümet Konağı K:2, Hükümet Konağı İçinde,
Mudanya Merkez, Mudanya, Bursa

GÖREV VE SORUMLULUK
GÖREV
Madde 6- İl ve İlçe M.E.Müdürlerinin görevleri,hizmet alanındaki okul ve kurumların amacına uygun ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak bu yönetmelik ve çeşitli mevzuatla müdürlüğe verilen hizmetleri yapmak veya yapacağı iş bölümü çizelgesine göre kendine bağlı görevliler vasıtasıyla yapılmasını sağlamaktır.MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN BAŞLICA GÖREVLERİ
A)Yönetim Hizmetleri:
1-Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, plan, program ve emirlerle kendilerine verilen görevleri yapmak,
2-Bulunduğu görev alanındaki M.E. hizmetlerini incelemek, görev alanına giren okul ve kurumların ihtiyaçlarını tesbit ederek yetkisi dahilinde olanları yapmak, olmayanları ilgili makam bildirmek,
3-Görev alanındaki hizmetlerin daha iyi yürütülme ve geliştirilmesini sağlamak
4-Görev alanına giren konularda istenen bilgilerin ilgili makamlara zamanında ulaştırmak,
5-Müdürlüğün iç bünyesindeki gerekli iş bölümünün yapılmasını, yazışma ve işlemlerin çabuk, düzgün ve doğru bir şekilde yürütülmesini, gerekli kayıt, defter ve dosyaların düzenle tutulmasını sağlamak,
6-Örgün ve yaygın öğretim kurumlarında ders kitapları ilearaç ve gereçlerin zamanında sağlanıp sağlanmadığını takip etmek, gerekli tedbirleri almak,
7-Okul, kurum ve Bakanlıkça açılan sınavların güven içinde geçmesini sağlamak.
B)Personel Hizmetleri:
1-Müdürlüğüne bağlı her tür derecedeki okul ve kurumlarda görevli personel için personel bilgi defteri ve formları tutmak, alt ve üst birimleri ile Bakanlık arasında koordinasyonu sağlamak, mevcut öğretmen sayısını ve gelecek öğretim yılının öğretmen ve diğer personel ihtiyacını ilgili makama bildirmek,
2-Okul ve kurumlardaki personelden görevlerinde üstün başarıları tesbit edilenlerin taltif edilmeleri için ilgili makamlara teklifte bulunmak,
3-Okul ve kurumlarda çalışan öğretmen ve diğer personele gerektiğinde gösterilen cezaları vermek,
4-Sicil amirleri yönetmeliği gereğince alt birimlerde görevli personelin sicil işlemini sonuçlandırmak,
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜN GÖREVLERİ
1-Yaygın eğitim kurslarında görevlendirilecek öğretmenlerin görev yerlerini tesbit etmek,
2-Memur, şef, teknisyen, hizmetli vb. personelin gerektiğinde görev yerlerini değiştirilmesini sağlamak,
3-İhtiyaç halinde vekil ve ücretli öğretmen görevlendirilmesini mülki idare amirine teklif etmek ve onay doğrultusunda işlem yapmak,
4-Çeşitli sebeplerle göreve gelmeyen öğretmenlerin derslerinin boş geçmemesi için gerekli tedbiri almak,
5-Tayin, nakil, terfi, yönetici ataması, stajyerlik, emeklilik gibi işlere ait bilgi ve belgeleri zamanında ilgili yerlere göndermek,
6-Öğretmen ve diğer personelin izin işlemlerini usulüne göre yürütmek,
C)Kültür Hizmetleri:
1-Kanun, tüzük, yönetmelik ve emirlerle tesbit edilen eğitim amaçlarının okul ve kurumlarda gerçekleşmesini sağlamak,
2-Görev alanındaki okul ve kurumlarda Atatürk ilke ve inkılaplarına ait esasların uygulanmasını takip etmek, okul ve kurumlar ile öğrencilerin her türlü bölücü, yıkıcı ve zararlı etkilerden korumak,
3-Türk dili, Türk tarihi, Türk kültürü ve güzel sanatlar alanındaki çalışmalar ile yakından ilgilenerek çalışmaların uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak 4-Eğitim ve öğretim kurumlarında öğrencilerin bilgi seviyesini yükseltmek ve verimi arttırmak için gerekli tedbirleri almak,
5-Öğrencileri ve gençleri kumar, içki, sigara, uyuşturucu maddeler ve zararlı yayınlardan korumak için gerekli tedbirleri almak,
6-Öğretim yılı başında ve sonunda görev alanındaki okul ve kurumlardaki yönetici ve öğretmenlerle toplantılar düzenlemek, okul ve kurumların huzurlu ve verimli çalışması için gerekli tedbirleri almak,
İlçe Milli Eğitim Müdürünün Görevleri:
1-Bakanlığa bağlı resmi, özel okul ve kurumların verdikleri diploma ve belgeleri incelemek, onaylamak, bunlara ait evrakı saklamak,
2-Sınıf ve okul kitaplıkarının kurulmasını öğretmen ve öğrencilerin faydalanmasını sağlamak ve buralara zararlı yayınların sokulmasını önlemek,
3-Okul ve kurumlarda sağlık, beslenme, trafik vb. hizmetlerle ilgili eğitim programlarının uygulanması için gerekli tedbirleri almak,
4-Okul aile birliklerinin usulüne uygun çalışmasını sağlamak,
5-Mecburi öğrenim çağındaki çocukların okullara, okuma-yazma bilmeyenlerin yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflara ve kurslara devamını sağlamak,
D)Eğitim Öğretim Hizmetleri:
1-İlk ve orta öğretim okullarındaki öğrencilerin problemlerini inceletmek,yaygın görülen problemler hakkında yönetici, öğretmen, veli ve öğrencileri aydınlatmak,
2-Okul ve kurumların eğitim programlarının uygulanması sırasında görülen aksaklıkları tesbit etmek, düzeltilmesi için ilgili makamlara rapor sunmak,
3-Öğrenci disiplin durumunu takip etmek, disiplinsizliği önleyici tedbir almak .
İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin Görevleri:
1-İlk ve orta dereceli okullarda aynı sınıfı ve dersi okutan öğretmenlerin toplanarak zaman zaman program değerlendirmesi ve verimliliği artırmak için zümre öğretmenler toplantısı yapılmasını sağlamak,
2-Her öğretim yılı başında okullardan her birinin hangi semtlerin çocuklarını veya hangi okulların mezunlarını alacağını belirlemek, öğrencilerin bazı okullarda yığılmamaları için gerekli tedbirleri almak,
3-Okul ve kurumlarda eğitici çalışmalar yönetmeliğine göre yapılan çalışmaları denetlemek, örnek çalışmaları duyurmak, teşvik edici yarışmalar düzenlemek,
E)Teftiş, Rehberlik, Soruşturma Hizmetleri:
1-Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumları belli bir plan içinde denetlemek veya denetlenmesini sağlamak, eksik ve aksaklıkları gidermek için tedbir almak,
2-Gerektiğinde öğretmen ve diğer personelle ilgili inceleme, soruşturma yapmak ve yaptırmak,
3-Öğretmen ve diğer personelin hizmet içinde yetiştirilmesi için gerekli programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
F)Sağlık Hizmetleri:
1-Sağlık eğitim merkezleri açılması için gereğini yapmak,
2-Okul ve kurumlarda toplum ve insan sağlığı ile ilgili kurs, seminer ve konferanslar düzenlemek ve çalışmaları halka açık tutmak,
3-Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda sağlıkla ilgili önleyici tedbirler almak,öğrencilerin periyodik tarama ve aşılarını zamanında yapılmasını sağlamak,
4-Öğretmen ve diğer personelin sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yaralanmasını sağlamak,
5-Sağlık eğitim merkezi ve öğretmen hastanelerinde Bakanlık emirlerine uygun olarak her türlü fiş, belge ve dosyaların tutulması, kayda geçirilmesi ve saklanmasını sağlamak,
6-Beslenme eğitimi faaliyetlerini takip etmek,
Madde 7- Milli Eğitim Müdür Yardımcılarının Görevleri:
a)Milli Eğitim Müdürünün yaptığı iş bölümü çizelgesindeki görevleri usulüne göre yürütmek,
b)Şube müdürleri ve müdürlükteki bölümler arasında ahenkli işbirliği ve çalışma düzenini sağlamak,
c)M.E.Müdürünün görevlendirmesi halinde daire adına toplantılara katılmak,mesleki toplantılara başkanlık etmek,
d)M.E.Müdürünün verdiği yetki içinde yazışmaları ve belgeleri müdür adına imzalamak,
e)M.E.M.nün geçici olarak görevden ayrılması halinde müdürlüğe vekalet etmek,
f)M.E.Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Madde 8- İl ve ilçe M.E.Şube Müdürlerinin Görevleri:
a)M.E.Müdürünün yapacağı iş bölümüne göre kendilerine verilen görevlerin müdür, müdür yardımcısına karşı sorumlu olarak yürütmek,
b)M.E.Müdürünün görevlendirmesi halinde daire adına toplantılara katılmak,mesleki toplantılara başkanlık etmek,
c)İlçe M.E.Müdürünün verdiği yetki içinde yazışmaları ve belgeleri müdür adına imzalamak,
d)Müdür yardımcısı bulunmayan ilçelerde İlçe M.E.Müdürünün herhangi bir sebeple geçici görevden ayrılması halinde müdürlüğe vekalet etmek,
e)Müdür ve Müdür Yardımcıları tarafından verilen diğer görevleri yapmak,